VEIKLOS SRITYS

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas ir neformalus švietimas.

Mokyklos veiklos tikslas – tenkinti ugdytinių meninio ir kūrybinio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius sudarant sąlygas įgyti muzikos, dailės, šokio, teatro, techninės kūrybos ir kitas kompetencijas, vykdant kryptingas trumpalaikes ir ilgalaikes programas.

Į viršų