MĖGĖJŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PROGRAMA

  • Amžius: 10-18 m. mokyklinio amžiaus vaikai
  • Kaina: 15 Eur/mėn.
  • Programos trukmė: 1 metai

Tai trumpalaikė muzikos, klasikinio šokio, vaidybos neformaliojo švietimo programa, kuria siekiama atskleisti vaikų ir jaunų žmonių asmenines kūrybines galias, atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, plėtoti jų gebėjimus muzikuoti pasirinktu instrumentu, dainuoti, šokti, vaidinti, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, integruoti mokinius su negalia į meninį procesą, sudarant sąlygas dalyvauti mokyklos kultūriniame gyvenime, veiklose.

Programą gali lankyti vaikai:

  • baigę pradinio ugdymo programą, dėl įvairių priežasčių negalintys įvykdyti muzikinių formalųjį švietimą papildančių ugdymo programų reikalavimus;
  • baigę pagrindinio ugdymo programą, ar anksčiau nesimokę, vyresni nei 10 metų amžiaus, norintys įgyti tik mokėjimo groti muzikos instrumentu kompetencijų;
  • turintys raidos sutrikimų, specialiųjų ugdymo(si) poreikių ar negalią, siekiantys įgyti muzikines/ ar klasikinio šokio/ ar vaidybos kompetencijas.

Ugdymas vyksta individualiai.
Mokiniai gali rinktis: individualų muzikavimą pasirinktu instrumentu – fortepijonu, arba styginiais instrumentais, arba pučiamaisiais instrumentais, arba mušamaisiais instrumentais, arba liaudies instrumentais, arba dainavimą.

Baigusiems programą, išduodama Mokyklos pažyma.

Į viršų